Jeff Kato

Senior storage analyst -

Taneja Group Inc.